Ida-Virumaa keskkonnaalaste õigusrikkumiste poolest esirinnas
Kuupäev: 04. 02. 2005
Teema: Keskkond


Mullu keskkonnainspektorite registreeritud õigusrikkumiste arvu poolest oli Ida-Virumaa Võrumaa järel teisel kohal, ebaseaduslike metsaraiete arvult hoiame jätkuvalt esikohta.

Keskkonnainspektsioon registreeris möödunud aastal veidi üle seitsme ja poole tuhande õigusrikkumise, millega tekitati keskkonnale rohkem kui 73 miljoni krooni eest kahju. Maakondadest registreeriti enim õigusrikkumisi Võrumaal (1127), Ida-Virumaa oli 1007 rikkumisega teisel kohal (keskkonnakahju kokku 9,8 miljonit krooni).

Probleemid kalameestega

Valdkonniti oli kõige rohkem rikkumisi kalapüügil, kusjuures kõige rohkem oli probleeme Peipsi järvel. Ida-Virumaal registreeriti 522 rikkumist, millega tekitati keskkonnale kokku ligemale 135 000 krooni eest kahju. Kalapüügieeskirjade rikkumise eest trahviti 263 isikut, trahvide kogusumma ületas 300 000 krooni.

Oktoobris karistati kiirmenetluse korras rahatrahviga Vjatšeslavi, kes paigutas Permiskülas pinnase loata Narva jõkke.

Septembris karistati rahatrahviga Vassilit, kes püüdis Soome lahel kahe tähistamata ja lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrguga, ning Pauli, kes püüdis Peipsi järvest kolme nakkevõrguga 12 koha nakkevõrgupüügi keelu ajal. Lisaks pidi ta tasuma tekitatud keskkonnakahju.

Kui kalapüügiga seotud õigusrikkumiste osas on märgata kasvutendentsi, siis metsarikkumiste, eelkõige ebaseaduslike raiete arv, maht ja keskkonnale tekitatud kahju on viimastel aastatel vähenenud.

Rohkem kui kolmandiku metsarikkumistest moodustasid mullu ebaseaduslikud raied – 544. Viiendik neist registreeriti Ida-Virumaal, kusjuures valdavalt oli raiujaks metsa omanik. Metsarikkumiste eest trahviti 115 isikut kogusummas veidi üle 137 000 krooni. Keskkonnale tekitati metsarikkumistega kahju kokku ligemale 10 miljoni krooni ulatuses.

Muid rikkumisi vähem

Jäätmeseadust rikuti Ida-Virumaal mullu 88 korral. Sagedasemate rikkumistena ladustati jäätmeid selleks mitte ette nähtud kohta, põletati neid erisaasteloata, koguti tava- ja ohtlikke jäätmeid läbisegi.

Näiteks põletas Jõhvis asuv ettevõte oma territooriumil korrastustöödel tekkinud jäätmeid, omamata selleks jäätmeluba.

Keskkonnainspektsioon sai häirekeskuselt teate ohtlike jäätmete leiust Sillamäe linnas. Kontrollimisel selgus, et ettevõtte territooriumil asuvas hoones on ohtlikud happelised ja toksilised kemikaalid. Kinnistu territoorium oli ainult osaliselt tarastatud, ümbrus oli samuti jäätmetega reostatud.

Välisõhurikkumisi registreeriti meie maakonnas 27 korral. Näiteid rikkumistest: kütmiseks kasutati vale kütteainet, jäeti tasumata saastetasu, paisati välisõhku lubatust rohkem heitmeid või polnud selleks üldse saasteluba.

Veekaitserikkumisi pandi kirja 50. Rikkujad juhtisid sadevett jõkke ilma vee erikasutusloata, vedasid sõnnikut külmunud ja lumisele põllule, jätsid sõnnikuauna vett pidava materjaliga katmata, paisutasid omavoliliselt veekogu.

Registreeriti ka 12 kemikaalidega seotud rikkumist.

PR
Reede, 4.02.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8209